ردیف عنوان سند ميزان هزينه پايه (ریال) هزينه تاييد دادگستري (ریال) هزينه تاييدوزارت امور خارجه (ریال) توضيحات برگه متغيير
ردیف
عنوان سند
ميزان هزينه پايه (ریال)
هزينه تاييد دادگستري (ریال)
هزينه تاييدوزارت امور خارجه (ریال)
توضيحات
برگه
متغيير
۱
جواز تاسيس ۹۵۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل جواز تاسيس قابل تائيد است. ندارد -
۲
پروانه بهره برداري پشت و رو ۹۶۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل پروانه بهره برداري قابل تائيد است ندارد -
۳
نظريه کارشناسي ملک ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل نظريه مهر شده همراه با تائيديه کانون کارشناسان قابل تائيد است. دارد -
۴
دفترچه وکالت ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال ندارد -
۵
گواهي (ساير موارد) ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال ندارد -
۶
کارت مباشرت ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل کارت مباشرت قابل تائيد است ندارد -
۷
ثبت علائم تجاري،ثبت اختراع ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال دارد -
۸
پروانه نشر، انتشارات ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل پروانه نشر،انتشارات قابل تائيد است ندارد -
۹
برگ جلب،احضاريه ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل برگ جلب، احضاريه مهر شده همراه با نامه بلامانع بودن ترجمه ندارد -
۱۰
برگه مرخصي ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل مهر شده برگه مرخصي بهمراه دفتر بيمه و روزنامه رسمي شرکت قابل تائيد است. ندارد -
۱۱
ابلاغيه، اخطار قضايي ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل مهر شده ابلاغيه، همراه با نامه بلامانع بودن ترجمه ندارد -
۱۲
کارت ملي ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل کارت ملي قابل تائيد است. ندارد -
۱۳
قرارداد ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال قرارداد فارسي مهر و امضا شده که توسط اتاق بازرگاني تائيد شده همراه با روزنامه طرفين قابل تائيد است. دارد هر صفحه معادل 250 کلمه
۱۴
ماليات بر ارث ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل مهر شده گواهي ماليات بر ارث قابل تائيد است. دارد صفحه
۱۵
ليست بيمه پرسنل ۰ ریال ۰ ریال ۰ ریال ليست کلي پرسنل قابل تائيد نيست، تنها سابقه بيمه انفرادي قابل تائيد است. دارد 10 سطر
۱۶
قرارداد استخدامي ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل قرارداد مهر شده بهمراه روزنامه رسمي شرکت و سابقه بيمه و مدرک تحصيلي قابل تائيد است. دارد هر صفحه معادل 250 کلمه مي باشد.
۱۷
پروانه مهندسي ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل پروانه بهمراه دانشنامه قابل تائيد است. دارد صفحه
۱۸
پايان کار ساختمان ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال قابل تائيد نمي باشد. دارد صفحه
۱۹
سر فصل دروس ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل مهر شده سرفصل دروس بهمراه نامه مربوطه قابل تائيد است. دارد صفحه
۲۰
پرينت حساب بزرگ (بيش از 10 سطر) ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل پرينت فارسي که توسط اموربين الملل بانک تائيد شده باشد قابل تائيد است. دارد صفحه