نشانی سفارت خانه ها
 1.  آذربایجان: تهران - منطقه ١ - فرمانیه - خ. شهیدصالحی - خ. شهیدوطن پور . تلفن: ٣٠ ٢٢٢١٢٥٥٤, ٢٢٢١٥١٩١ ٢٢٢١٧٥٠٤
 2. آرژانتین: تهران - منطقه ٦ - م. آرژانتین - ساختمان بانک تجارت - ط. چهارم – پ  ٧ تلفن:٨٨٧١٦٢٤٤, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩٤ ٨٨٧١٢٥٨٣
 3.  آفریقای جنوبی: تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به تجریش - روبروی پمپ بنزین باغ فردوس - خ. یکتا - پ. ٥ ٢٢٧٠٢٨٦٦- ٢٢٧١٩٥١٦
 4.  آلمان: تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ٣٢ تلفن: ٤ و٣٢٠ ٣٣١١٤١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧٦٧ ٣٣٩٠٨٤٧٤, ٣٣١١٩٨٨٣
 5. اتریش: تهران - منطقه ٦ - م. آرژانتین - ش. ٧٨ - ط. سوم ٨٨٧١٠٧٥٣تلفن: ٢٢٠٤١٧٦٤, ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨
 6.  اردن:  تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١ تلفن: ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧
 7.  اروگوئه:  تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بعد از پمپ بنزین - خ. عاطفی شرقی تلفن: ٢٢٠٥٢٠٣٠ ٢٢٠٥٢٠٣٠
 8.  ازبکستان: تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانیه) ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١٥٨
 9. اسپانیا: تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خ. سرو تلفن: ٨٨٧٨٧٥٤٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١٤٥٧٥ ٨٨٧٢٤٥٨١
 10.  استرالیا: تهران - منطقه ٦ - خ. خالداسلامبولی - خ. ٢٣ - پ. ١٣تلفن: ٨٨٧١٦٤١٥, ٨٨٧٢٤٤٥٦ ٨٨٧٢٠٤٩٠, ٨٨٧٢٠٤٨٤
 11. اسلوواک:  تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به خیابان تجریش  تلفن: ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥ ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥
 12.  اسلوونی:  تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از سه راه فرمانیه نارنجستان تلفن: ٢٢٨٠٢٢٢٣ و٢٢٢٨٢١٣١
 13.  افغانستان:  تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدبهشتی - خ. پاکستان - نبش خیابان چهارم تلفن: ٨٨٧٣٧١٥١, ٨٨٧٣٥٠٤٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠ ٨٨٧٣٥٦٠٠
 14.  اکراین:  تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ش. ١٠١ تلفن: ٨٨٠٠٨٥٣٠, ٨٨٠٠٥٦٥٠, ٨٨٠٣٤١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠
 15.  الجزایر:  تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. شانزدهم - ش. ٦ تلفن: ٢٢٤٢٠٠١٥ ٢٢٤٢٠٠١٧  
 16. امارات متحده عربی:  تهران - منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠ تلفن: ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
 17.  انگلیس: تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ١٩٨تلفن: ٦٦٧٠٥٠١١ ٦٦٧١٠٧٦١, ٦٦٧٠٠٧٢٠
 18. اندونزی: تهران - منطقه ٦ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠ تلفن: ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
 19.  ارمنستان: تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١ تلفن: ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧
 20.  اوگاندا: تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. سوم تلفن:  ٧٧٦٤٣٣٣٥ ٧٧٦٤٣٣٣٧
 21.  ایتالیا:  تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١ تلفن: ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١
 22.  ایرلند: تهران - منطقه ١ - فرمانیه - کامرانیه شمالی - بن بست ناهید - ش. ٨ تلفن:٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣٤, ٢٢٨٣٣٧٣١ ٢٢٢٨٦٩٣٣
 23.  بحرین: تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - قبل از جهان کودک - نبش کوچه زوبین تلفن: ٨٨٧٧٢٨٤٧, ٨٨٧٧٥٣٦٥, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧٦
 24.  برزیل:  تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - بعد از بزرگراه کردستان - پ. ٥٨ تلفن: ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥
 25. برونئی دارالسلام:  تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک بهرامی - ش. ٦٠ تلفن: ٨٨٨٧٩٢٧٠ ٨٨٧٨٣٣٨١
 26.  بلاروس:  تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. شهیدطاهری - خ. آبان - ک. آذر تلفن: ٢٢٧١٨٦٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨٦٨٢
 27.  بلژیک: تهران - منطقه ١ - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - ش. ١٥٥ و ١٥٧ تلفن:٢٢٠٤٩٢٤٧, ٢٢٠٤١٦١٧ ٢٢٠٤٤٦٠٨
 28.  بلغارستان: تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - خ. توانیر - خ. نظامی گنجوی - جنب شهرد تلفن: ٨٨٧٧٥٠٣٧, ٨٨٧٧٥٦٦٢ ٨٨٧٧٩٦٨٠
 29. بنگلادش: تهران - منطقه ٣ - خ. گاندی - خ. پنجم - پ. ١٤ تلفن: ٨٨٧٧٢٩٧٩ ٨٨٧٧٨٢٩٥
 30. بوسنی و هرزگوین: تهران - منطقه ٢ - شهرک قدس - خ. ایران زمین - خ. چهارم - ک. آبان - ش. ٤٨٥ تلفن: ٨٨٠٨٦٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ ٨٨٠٩٢١٢٠
 31.  پاکستان: تهران - منطقه ٦ - خ. فاطمی - جمشیدآباد شمالی - خ. احمد اعتمادزاده تلفن: ٦٦٩٤٤٨٨٨, ٦٦٩٤١٣٨٨ ٦٦٩٤٤٨٩٨
 32. پرتقال: تهران - منطقه ٣ - دروس - خ. هدایت - ک. روزبه - ش. ١٣ تلفن:٢٢٥٨٢٧٦٠, ٢٢٥٤٣٢٣٧ ٢٢٥٥٢٦٦٨
 33.  تاجیکستان: تهران - منطقه ١ - خ. شهیدباهنر (نیاوران) - خ. شهیدزینالی - ک. سوم تلفن: ٢٢٢٩٩٥٨٤ ٢٢٨٠٩٢٩٩
 34.  تایلند: تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. استقلال - ش. ٤ تلفن: ٧٧٥٣٧٧٠٨ , ٧٧٥٣١٤٣٣ ٧٧٥٣٢٠٢٢
 35.  ترکمنستان: تهران - منطقه ٤ - خ. پاسداران - خ. گلستان پنجم - پ. ٣٩ تلفن:٢٢٥٤٨٦٨٦, ٢٢٥٤٢١٧٨, ٢٢٥٨٠٤٣٢
 36.  ترکیه: تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ٥٣٧ تلفن: ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
 37.  تونس:  تهران - منطقه ٣ - خ. پاسداران - خ. شهیدگل نبی - پ. ١٠ تلفن: ٢٢٨٤٠٠٣٨ ٢٢٨٤٤٦٧٤
 38. چک: تهران - منطقه ١ - فرمانیه - بالاتر از دیباجی شمالی - ش. ١٩٩ تلفن: ٢٢٢٨٨١٤٩, ٢٢٢٨٨١٥٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩
 39.  چین:  تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. نارنجستان هفتم - پ. ١٣ تلفن: ٢٢٢٩١٢٤٠ ٢٢٢٩٠٦٩٠
 40. دانمارک:  تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - الهیه - خ. دشتی - ش. ١٨ تلفن:٢٢٦٠٧٠٢٠, ٢٢٦٤٠٠٠٩, ٢٢٦٠١٣٦٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧
 41.  روسیه:  تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٣٩ تلفن: ٦٦٧٠١١٦١ ٦٦٧٠١٦٥٢
 42.  رومانی: تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. فخرآباد - نبش کوچه مسجد فخر - تلفن: ٧٧٥٣٤٦٥٨, ٧٧٥٣٩٠٤١ ٧٧٥٠٩٨٤١
 43. زلاندنو:  تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - ابتدای خیابان اقدسیه - گلستان شمالی تلفن: ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١٦٧٣
 44.  زیمبابوه: تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. مقدس اردبیلی - ک. شادآور - پ. ٢٤ تلفن:٢٢٠٢٧٥٥٣
 45.  ژاپن: تهران - منطقه ٦ - خ. احمدقصیر - نبش کوچه پنجم - پ. ١٢ تلفن: ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٨٨٧١٣٥١٥
 46.  ساحل عاج: تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. هجدهم - ش. ٤ تلفن: ٢٢٤٠٤١٥٠, ٢٢٤٢٨٧٩٤ ٢٢٤٠٠٩٣٨
 47.  سریلانکا: تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - خ. گل آذین - پ. ٢٨ تلفن: ٢٢٠٤٥١١٩, ٢٢٠٥٢٦٨٨
 48.  سنگال: تهران - منطقه ٣ - خ. استادنجات الهی - بین خیابان طالقانی و کریمخان زند تلفن: ٨٨٨٩١١٢٣ ٨٨٨٠٥٦٧٦
 49.  سوئد: تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. بوستان - ش. ٥ تلفن: ٢٢٢٩٦٨٠٢ ٢٢٢٨٦٠٢١
 50.  سوئیس: تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل صدر - خ. الهیه - خ. شریفی منش - نبش کوچه یاسمن - پ. ١٣ تلفن:  ٢٢٠٠٨٣٣٣
 51.  سودان:  تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. شهیدوحید دستگردی - ک. بابک بهر تلفن: ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١
 52.  سوریه: تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. ایرج - ش. ١٩ تلفن: ٢٢٠٥٩٠٣١، ٢٢٢٠٥٥٣٣ ٢٢٠٥٩٤٠٩
 53.  سومالی: تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. سهیل - ابتدای خیابان حدادیان - پ. ٢ تلفن: ٢٢٢٤٥١٤٦ ٢٢٢٤٥١٤٦
 54.  سیرالئون: تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول ٧٧٥٠٢٨١٩ ٧٧٥٢٩٥١٥
 55. صربستان و مونته نگرو  (یوگسلاوی( : تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. نهم - پ. ١٢ تلفن: ٢٢٤١٢٥٦٩ ٢٢٤٠٢٨٦٩
 56. عراق:  تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل رومی - ک. کرمیان - پ. ٢٠ تلفن:٢٢٢١٠٦٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢
 57.  عربستان سعودی: تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از نارنجستان ٧ - خ. نیلوفر تلفن: ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠٥٣٩٤٨, ٢٢٢٨٨٥٤٣ ٢٢٢٩٤٦٩١
 58.  عمان: تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. تندیس - ش. ١٢ تلفن:٢٢٠٥٧٦٤١ , ٢٢٠٥٦٨٣١ ٢٢٠٤٤٦٧٢
 59.  فرانسه: تهران - منطقه ١١ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨٥ تلفن: ٦٦٧٢١٨١٨, ٦٦٧٠٦٠٠٥ ٦٦٧٠٦٥٤٣
 60.  فلسطین: تهران - منطقه ٦ - خ. فلسطین - ش. ١٤٥ تلفن: ٦٦٤٦٤٥٠١, ٦٦٤٠٢٥١٣, ٦٦٤٦٥٧٣٦ ٦٦٤٦٥٧٣٦
 61.  فلیپین: تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. مهیار - پ. ١٣ تلفن: ٢٢٠٥٥١٣٤, ٢٢٠٤٧٨٠٢ ٢٢٠٤٦٢٣٩
 62. فنلاند: تهران - منطقه ١ - الهیه - خ. آقابزرگی - بن بست شیرین - پ. ٤ تلفن:٢٢٢١٤٣١٦, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١٥٧٧٧ ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢
 63. قبرس: تهران - منطقه ١ - م. تجریش - خ. دزاشیب - پ. ٣٢٨ تلفن: ٢٢٢٠١٢٤٠, ٢٢٢١٩٨٤٢ ٢٢٢١٩٨٤٣
 64. قرقیزستان: تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - نارنجستان پنجم - ش. ١٢ تلفن: ٢٢٨٣٠٣٥٤ ٢٢٢٨١٧٢٠
 65. قزاقستان: تهران - منطقه ٣ - خ. دروس - خ. هدایت - ک. مسجد - ش. ٤ تلفن: ٢٢٥٦٥٩٣٣ , ٢٢٥٦٥٣٧١ ٢٢٥٤٦٤٠٠
 66.  قطر: تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار گل آذین - ش. ٤ تلفن: ٢٢٠٥١٢٥٥ ٢٢٠٥٨٤٧٨
 67.  کانادا: تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. شهیدسرافراز - پ. ٥٧ تلفن:٨٨٧٣٣٥٤٨ , ٨٨٧٣٢٦٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢
 68. کره جنوبی:  تهران - منطقه ٣ - خ. شیخ بهائی - خ. دانشور غربی - پ. ١٨ تلفن:٨٨٠٥٤٩٠٠ ٨٨٠٥٤٨٩٩
 69.  کره شمالی: تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ک. ارم - ش. ٢٢ تلفن: ٨٨٧٩٦٧٠٠ ٨٨٧٧١٤٤٧
 70.  کروواسی: تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١ تلفن: ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١
 71.  کنیا:  تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - بلوار گلستان - بلوار گیتی - ش. ١٧ تلفن: ٢٢٠٤٩٣٥٥, ٢٢٠٢٣٢٣٤ ٢٢٠٤٨٦١٩
 72. کوبا:  تهران - منطقه ٣ - بلوار میرداماد - خ. ١٢بهمن - ک. ٢٢بهمن - پ. ٢٠ تلفن: ٢٢٢٥٦٤٠٦ ٢٢٢٥٩٢٣٠
 73. کویت: تهران - منطقه ٣ - خ. شهیدوحید دستگردی - ش. ٢/٣٢٣ تلفن:٨٨٧٨٥٩٩٧- ٨٨٧٨٨٢٥٧
 74.  گرجستان: تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - خ. آقابزرگی تلفن: ٢٢٢١١٤٧٠ ٢٢٢٠٦٨٤٨
 75. گینه:  تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول تلفن:٧٧٥٣٥٧٤٤ ٧٧٥٣٥٧٤٣
 76. لبنان: تهران - منطقه ٦ - خ. سپهبد قرنی - خ. شهیدکلانتری - ش. ٣١ تلفن:٨٨٩٠٨٤٥١, ٨٨٩٠٦٠٥١ ٨٨٩٠٧٣٤٥
 77.  لهستان: تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. پیروز - پ. ١ و ٣ تلفن: ٨٨٧٨٧٢٦٢ ٨٨٧٨٨٧٧٤
 78.  لیبی:  تهران - منطقه ١ - خ. کامرانیه جنوبی - ک. مریم - پ. ٢ تلفن:٢٢٢٠١٦٧٧, ٢٢٢٣٥٨١٢, ٢٢٢٣٥٥٠٥ ٢٢٢٣٦٦٤٩
 79.  مالزی:  تهران - منطقه ١ - خ. فرشته - خ. شهیداخگری - ش. ٦ تلفن: ٢٢٠١١٠٦١, ٢٢٠١٠٠١٦ ٢٢٠١٠٤٧٧
 80.  مالی:  تهران - منطقه ٧ - خ. پاسداران - فردوس - خ. یارمحمدی - ک. کریمی - تلفن: ٢٢٥٤٥٣٤٥،٢٢٥٩٠١٩٠
 81. مجارستان:  تهران - منطقه ٣ - دروس - م. هدایت - خ. شادلو - ش. ١٥ تلفن: ٢٢٥٥٠٤٨٢, ٢٢٥٥٠٤٦٠, ٢٢٥٥٠٤٥٢ ٢٢٥٥٠٥٠٣
 82.  مصر:  تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. رضایی - ش. ٦ و ٨ تلفن:٢٢٢١٤٨٨٣, ٢٢٢٤٢٢٦٨, ٢٢٢٠٥٢٠٢ ٢٢٢٤٢٢٩٩
 83.  مغرب:  تهران - منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - خ. وطن پور - خ. براتی تلفن: ٢٢٢٠٦٧٣١ , ٢٢٢٠٤٨٦١ ٢٢٢١٥٧٩١
 84.  مکزیک: تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. گلفام - ش. ٤١ تلفن: ٢٢٠٥٧٥٨٦ , ٢٢٠٥٧٥٩٠, ٢٢٠٥٧٥٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠٥٧٥٨٩
 85. نروژ:  تهران - منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - نبش خیابان سنبل - ش. ٢٠١ تلفن: ٢٢٨٠٦٥٢٩, ٢٢٨٠٢١٤٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧٦
 86.  نیجریه: تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک مرکزی - پ. ٢٤ تلفن: ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠٥٨
 87.  نیوزلند:  تهران - منطقه ٦ - خ. شهیدمطهری - خ. دریای نور (شهیدسرافراز) - پ. ٥٧ تلفن:٨٨٧٥٧٠٥٢ ٨٨٧٥٧٠٥٦
 88. واتیکان: تهران - منطقه ١١ - تقاطع نوفل لوشاتو - خ. رازی - ش. ٩٧ تلفن: ٦٦٤٠٣٥٧٤ ٦٦٤١٩٤٤٢
 89. ونزوئلا: تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - ک. ارمغان شرقی - بن بست مازیار - پ. ٢ تلفن:٢٢٠٥١٩٥٥, ٨٨٧١٥١٨٥ ٢٢٠٢٠٥٨٤
 90.  ویتنام:  تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. مقدس اردبیلی - خ. پسیان - خ. باغست تلفن:٢٢٤١١٦٧٠ ٢٢٤١٦٠٤٥
 91.  هلند:  تهران - منطقه ٣ - دروس - بلوار شهرزاد - خ. کماسایی - ک. اول شرقی - تلفن: ٢٢٥٦٧٠٠٥ ٢٢٥٦٦٩٩٠
 92.  هند: تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد - ش. ٤٦ تلفن:٢٢٤١٦٦٨٢, ٢٢٤١٤٤٤٦ ٨٨٧٤٥٥٥٧, ٨٨٧٥٥٩٧٣
 93. یمن: تهران - منطقه ٣ - زعفرانیه - خ. شهیداعجازی - ش. ٨٧ تلفن: ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٢٢٤١٩٩٣٤
 94.  یونان: تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار اسفندیار - ش. ٤٣ تلفن: ٢٢٠٥٠٥٣٣ , ٢٢٠٥٣٧٨٤ ٢٢٠٥٧٤٣١
آدرس های مفید
 1. اداره فنی و حقوقی قوه قضائیه: خیابان حافظ، کنار گذر سمت راست میدان حسن آباد، کوچه شهید میر صدری
 2. اداره ثبت سجلات و احوال وزارت امور خارجه: انتهای خیابان سرهنگ سخایی، نرسیده به خیابان فردوسی، نبش خیابان بهنیا ، پلاک 34
 3. مرکز تایید و استعلام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری: میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی)، جنب هتل اسکان، سازمان اموردانشجویان، امور فارغ التحصیلان
 4. مرکز تایید و استعلام دانشگاه آزاد اسلامی: میدان پونک، به سمت حصارک، واحد علوم تحقیقات
 5. سازمان نظام پزشکی: خیابان کارگر شمالی، بعد از بلوار جلال ال احمد، خیابان 16، پلاک 6
 6. اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران: خیابان وزرا، روبروی خیابان 21
 7. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: شهرک غرب، فاز 5، خیابان سیمای ایران، جنب دبیرستان314
 8. دفتر مرکزی سازمان اکو در تهران: خیابان کامرانیه، کوچه گلبو، پلاک 1
 9. دفتر مرکزی سازمان ملل در تهران: خیابان قائم مقام فراهانی ، نرسیده به خیابان شهید بهشتی، پلاک 185
 10. امور بین الملل بانک سپه: میدان آرژانتین، روبروی پارکینگ بیهقی، پلاک 7، طبقه 6
 11. امور بین الملل بانک صادرات ایران: خیابان سمیه، نرسیده به خیابان شهید مفتح، برج سپهر
 12. امور بین الملل بانک ملت: خیابان طالقانی، نبش فرصت
 13. امور بین الملل بانک تجارت: خیابان شهید طالقانی، تقاطع استاد نجات الهی، شماره 130
 14. امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران: میدان آرژانتین، خیابان انتفاضه
 15. امور بین الملل بانک پارسیان: شهرک غرب، بلوار فرحزادی، نبش زرافشان
 16. امور بین الملل بانک پاسارگاد: بلوار میرداماد، بین خیابان ولیعصر و آفریقا
 17. امور بین الملل بانک اقتصاد نوین: خیابان آفریقا، بعد از چهار راه جهان کودک
 18. امور بین الملل بانک صنعت و معدن: خیابان ولیعصر، بعد از پل پارک وی، ایستگاه محمودیه
 19. امور بین الملل یانک سامان: خیابان انقلاب، بین چهار راه کالج و خیابان ولیعصر
 20. امور بین الملل بانک سرمایه: خیابان سپهبد قرنی ، نبش خیابان اراک
 21. دفتر ارزشیابی سازمان فنی و حرفه ای: کرج - میدان طالقانی - بالاتر از دادگستری - معاونت پژوهش و برنامه ریزی - دفتر ارزشیابی مهارت
 22. اداره کل آموزش پرورش استان تهران : تهران میدان فلسطین، خیابان سرپرست