وضعیت درخواست

برای بررسی وضعیت درخواست خود از این درگاه وارد شوید

ترجمه غیررسمی

ترجمه غیر رسمی شامل ترجمه مقالات، بروشورها ، کاتالوگ ها... که تنها دانستن مطلب آن مهم است و نیاز به مهر و تایید ندارد را ترجمه غیر رسمی میگویند.

ترجمه رسمی

ترجمه اسناد و مدارک برروی سربرگ قوه قضاییه ی ، ممهور به مهر مترجم رسمی را ترجمه رسمی میگویند....

Error in loading template.