# عنوان سند ميزان هزينه پايه (RLS) هزينه تاييد دادگستري (RLS) هزينه تاييدوزارت امور خارجه (RLS) توضيحات برگه متغيير
#
عنوان سند
ميزان هزينه پايه (RLS)
هزينه تاييد دادگستري (RLS)
هزينه تاييدوزارت امور خارجه (RLS)
توضيحات
برگه
متغيير
1
جواز تاسيس ۹۵۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل جواز تاسيس قابل تائيد است. ندارد -
2
پروانه بهره برداري پشت و رو ۹۶۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل پروانه بهره برداري قابل تائيد است ندارد -
3
نظريه کارشناسي ملک ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل نظريه مهر شده همراه با تائيديه کانون کارشناسان قابل تائيد است. دارد -
4
دفترچه وکالت ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال ندارد -
5
گواهي (ساير موارد) ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال ندارد -
6
کارت مباشرت ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل کارت مباشرت قابل تائيد است ندارد -
7
ثبت علائم تجاري،ثبت اختراع ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال دارد -
8
پروانه نشر، انتشارات ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل پروانه نشر،انتشارات قابل تائيد است ندارد -
9
برگ جلب،احضاريه ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل برگ جلب، احضاريه مهر شده همراه با نامه بلامانع بودن ترجمه ندارد -
10
برگه مرخصي ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل مهر شده برگه مرخصي بهمراه دفتر بيمه و روزنامه رسمي شرکت قابل تائيد است. ندارد -
11
ابلاغيه، اخطار قضايي ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل مهر شده ابلاغيه، همراه با نامه بلامانع بودن ترجمه ندارد -
12
کارت ملي ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل کارت ملي قابل تائيد است. ندارد -
13
قرارداد ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال قرارداد فارسي مهر و امضا شده که توسط اتاق بازرگاني تائيد شده همراه با روزنامه طرفين قابل تائيد است. دارد هر صفحه معادل 250 کلمه
14
ماليات بر ارث ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل مهر شده گواهي ماليات بر ارث قابل تائيد است. دارد صفحه
15
ليست بيمه پرسنل ۰ ریال ۰ ریال ۰ ریال ليست کلي پرسنل قابل تائيد نيست، تنها سابقه بيمه انفرادي قابل تائيد است. دارد 10 سطر
16
قرارداد استخدامي ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل قرارداد مهر شده بهمراه روزنامه رسمي شرکت و سابقه بيمه و مدرک تحصيلي قابل تائيد است. دارد هر صفحه معادل 250 کلمه مي باشد.
17
پروانه مهندسي ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل پروانه بهمراه دانشنامه قابل تائيد است. دارد صفحه
18
پايان کار ساختمان ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال قابل تائيد نمي باشد. دارد صفحه
19
سر فصل دروس ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل مهر شده سرفصل دروس بهمراه نامه مربوطه قابل تائيد است. دارد صفحه
20
پرينت حساب بزرگ (بيش از 10 سطر) ۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال اصل پرينت فارسي که توسط اموربين الملل بانک تائيد شده باشد قابل تائيد است. دارد صفحه