وضعیت درخواست

برای بررسی وضعیت درخواست خود از این درگاه وارد شوید

ترجمه غیررسمی

ترجمه غیر رسمی شامل ترجمه مقالات، بروشورها ، کاتالوگ ها... که تنها دانستن مطلب آن مهم است و نیاز به مهر و تایید ندارد را ترجمه غیر رسمی میگویند.

ترجمه رسمی

ترجمه اسناد و مدارک برروی سربرگ قوه قضاییه ی ، ممهور به مهر مترجم رسمی را ترجمه رسمی میگویند....

ترجمه به کلیه زبانها : انگلیسی، عربی، روسی، فرانسه، ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی و ...
ترجمه انگلیسی فوری
دریافت و ارسال ترجمه از طریق ایمیل

ترجمه رسمي مدارک و اسناد به زبان هاي مختلف (Official (Certified) Translation)
تأييد مدارک ترجمه شده توسط وزاردات دگستري ، وزارت امور خارجه و سفارت ها (Official Confirmation)
ترجمه تخصصي متون به زبان هاي مختلف ( Technical Translation)
ترجمه همزمان  (Interpretation)
ترجمه مکاتبات شخصي و تجاري (Correspondences)
ترجمه وبسايت ( بومي سازي  (Website Localization)
مشتريان ساکن در شهرستان ها ميتوانند از طريق پست مدارک خود را جهت ترجمه و تاييد ارسال نمايند.