# نوع سند وضعيت شماره سفارش زمان هزينه کل (RLS)
#
نوع سند
وضعيت
شماره سفارش
زمان
هزينه کل (RLS)
1
گواهي (ساير موارد) DNTR۵۰۹۹ ۱۷:۲۹ ۶۰۰,۰۰۰ ریال
2
گواهي (ساير موارد) DNTR۵۰۹۸ ۱۱:۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ریال
3
سابقه بيمه DNTR۵۰۹۷ ۱۳:۰۱ ۷۵۰,۰۰۰ ریال
4
شناسنامه DNTR۵۰۹۶ ۱۴:۴۸ ۵۰۰,۰۰۰ ریال
5
دانشنامه DNTR۵۰۹۵ ۱۳:۵۵ ۶۰۰,۰۰۰ ریال
6
ديپلم متوسطه يا پيش دانشگاهي DNTR۵۰۹۴ ۱۷:۱۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
7
انواع قبض (برق،آب و ...) DNTR۵۰۹۳ ۲۳:۳۴ ۶۰۰,۰۰۰ ریال
8
گذرنامه DNTR۵۰۹۲ ۱۶:۰۴ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
9
گواهي عدم سوپيشينه DNTR۵۰۹۱ ۱۰:۳۹ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
10
کارت ملي DNTR۵۰۹۰ ۲۳:۱۸ ۰ ریال
11
گواهي عدم سوپيشينه اتمام DNTR۵۰۸۷ ۱۰:۵۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
12
شناسنامه اتمام DNTR۵۰۸۶ ۱۳:۰۸ ۴۵۰,۰۰۰ ریال
13
سند مالکيت تک برگي اتمام DNTR۵۰۸۶ ۱۳:۰۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
14
فيش حقوق(بزرگ) اتمام DNTR۵۰۸۶ ۱۳:۰۸ ۷۵۰,۰۰۰ ریال
15
حکم حقوق اتمام DNTR۵۰۸۶ ۱۳:۰۸ ۶۵۰,۰۰۰ ریال
16
شناسنامه اتمام DNTR۵۰۸۵ ۱۲:۲۶ ۴۵۰,۰۰۰ ریال
17
شناسنامه اتمام DNTR۵۰۸۴ ۱۵:۴۹ ۴۵۰,۰۰۰ ریال
18
سند مالکيت تک برگي اتمام DNTR۵۰۸۴ ۱۵:۴۹ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
19
کارت نظام پزشکي اتمام DNTR۵۰۸۴ ۱۵:۴۹ ۴۵۰,۰۰۰ ریال
20
دانشنامه اتمام DNTR۵۰۸۴ ۱۵:۴۹ ۶۰۰,۰۰۰ ریال