نمایش محتوا نمایش محتوا

  • ترجمه به کلیه زبانها : انگلیسی، عربی، روسی، فرانسه، ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی و ...

  • ترجمه انگلیسی فوری

  • دریافت و ارسال ترجمه از طریق ایمیل

  • ترجمه رسمي مدارک و اسناد به زبان هاي مختلف (Official (Certified) Translation)

  • تأييد مدارک ترجمه شده توسط وزاردات دگستري ، وزارت امور خارجه و سفارت ها (Official Confirmation)

  • ترجمه تخصصي متون به زبان هاي مختلف ( Technical Translation)

  • ترجمه همزمان  (Interpretation)

  • ترجمه مکاتبات شخصي و تجاري (Correspondences)

  • ترجمه وبسايت ( بومي سازي  (Website Localization)

  • مشتريان ساکن در شهرستان ها ميتوانند از طريق پست مدارک خود را جهت ترجمه و تاييد ارسال نمايند.

 

زبان های تحت پوشش