وضعیت درخواست

برای بررسی وضعیت درخواست خود از این درگاه وارد شوید

ترجمه غیررسمی

ترجمه غیر رسمی شامل ترجمه مقالات، بروشورها ، کاتالوگ ها... که تنها دانستن مطلب آن مهم است و نیاز به مهر و تایید ندارد را ترجمه غیر رسمی میگویند.

ترجمه رسمی

ترجمه اسناد و مدارک برروی سربرگ قوه قضاییه ی ، ممهور به مهر مترجم رسمی را ترجمه رسمی میگویند....

دارالترجمه

آقای هادی جوان

مترجم رسمی زبان ترکی استانبولی قوه قضاییه
مترجم معتمد وزارت امور خارجه

دارالترجمه

آقای محمدامین شریفی

مدیریت دفتر دارالترجمه، مدیریت وب سایت

دارالترجمه

آقای محمد تقی فرامرزی

مترجم رسمی زبان انگلیسی قوه قضائیه، محقق ، مترجم همزمان ، مولف چندین کتاب و کتاب برتر سال

درباره مترجم

دارالترجمه

آقای محمد حسین باتمان غلیچ

مترجم رسمی زبان عربی
ایشان فارغ التحصیل رشتۀ فقه و حقوق اسلامی دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران است و اثر تألیفی دیگر ایشان پیله و پروانه است که مجموعۀ اشعار بوده و نشر مدیا آن را منتشر کرده است. همچنین از سوابق همکاری ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:  مترجم عربی، معاون ادارۀ ترجمه و رئیس ادارۀ ترجمه وزارت امور خارجه، مأمور ثابت در سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در سه کشور عراق، عمان و سعودی، مترجم همزمان اجلاس های بین المللی و منطقه ای در داخل و خارج کشور ،مترجم رسمی قوۀ قضائیه، مترجم حضوری دیدارهای داخلی و سفرهای خارج مسئولان و مقامات عالیه کشور